Aktualności

Kolejne spotkanie

Kolejne spotkanie Przedstawicieli Uczestników odbyło się w dniu 16.04.2013r., w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej przy ul. Jasna 1.

Podczas spotkania został podpisany Regulamin Współpracy. Dokonano wyboru pozostałych członków Zespołu Koordynującego, wybrano przewodniczącego Rady Naukowo-Programowej oraz rozpatrzono zgłoszone kandydatury do Rady Naukowo-Programowej.

Został ustalony katalog najważniejszych problemów, którymi w najbliższym czasie  powinno zająć się Forum.

Czytaj więcej

Spotkanie trzecie

W trakcie spotkania, które odbyło się 26 marca 2013 roku, w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej raz jeszcze dyskutowano treść regulaminu współpracy, przyjęto ostatecznie nazwę inicjatywy, która ma brzmieć: Forum Ogrodniczo-Przetwórcze.

Zebrano również zgłoszone kandydatury na członków Rady Naukowo-Programowej oraz dyskutowano nad kształtem ostatecznego składu Rady, tak, aby były to ciało reprezentatywne dla branży.

Czytaj więcej

Spotkanie drugie

Spotkanie 26 lutego 2013 roku odbyło się w gmachu MRiRW i poświęcone było dyskusji nad regulaminem współpracy.

Wcześnie projekt regulaminu został opracowany i przesłany do konsultacji do Uczestników. Zebrano szereg uwag, o które został uzupełniony projekt. W trakcie spotkania przeanalizowano po kolei poszczególne punkty regulaminu wprowadzając szereg kolejnych zmian i uzupełnień.

Czytaj więcej

Pierwsze spotkanie organizacyjne

W dniu 7 listopada, o godz. 13.00, w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, Warszawa, ul. Jasna 1, II piętro, pokój 208 odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli 14 organizacji, które wyraziły chęć uczestniczenia w pracach Forum.

Wszyscy uczestnicy spotkania w swoich wypowiedziach pozytywnie wyrażali się o inicjatywie. W trakcie spotkania przedyskutowano szereg problemów dotyczących m.in. formy funkcjonowanie Forum, jego zadań, sposobu organizacji. Ustalono, że zostanie opracowany projekt regulaminu współpracy Forum, do czego zobowiązano inicjatorów utworzenia Forum.

Czytaj więcej