Pierwsze spotkanie organizacyjne

W dniu 7 listopada, o godz. 13.00, w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, Warszawa, ul. Jasna 1, II piętro, pokój 208 odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli 14 organizacji, które wyraziły chęć uczestniczenia w pracach Forum.

Wszyscy uczestnicy spotkania w swoich wypowiedziach pozytywnie wyrażali się o inicjatywie. W trakcie spotkania przedyskutowano szereg problemów dotyczących m.in. formy funkcjonowanie Forum, jego zadań, sposobu organizacji. Ustalono, że zostanie opracowany projekt regulaminu współpracy Forum, do czego zobowiązano inicjatorów utworzenia Forum.